Türk Müziği Konseri

Dellâlzâde İsmâil Efendi’nin Mâhurbûselik Faslı ve Tasavvuf Müziği
Solist: Ömer Faruk Belviranlı

 • Tarih: 12 Haziran 2009 Cuma
 • Yer: Mevlana Kültür Merkezi, Konya
 • Saat: 21.00

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

afisbrosur1

Konser Ayrıntıları:

1. BÖLÜM

Dellâlzâde İsmâil Efendi’nin Takımı

 1. Mâhurbûselik Peşrev
  Tanbûrî Osman Bey
 2. Mâhurbûselik Beste
  Ayâ ne İdem o şeh-i hûbâne hediyye
  Bu tuhfe-i cânım ola cânâne hediyye
  Hak zât-i hümâyûnunu dâim ide âmîn
  Bu dürr-i düâdır hele şâhâne hediyye
 3. Mâhurbûselik Beste
  Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultânlık budur
  Kalb-i mürri taht-gâh eyle  süleymânlık budur
  Gerçi her bir derde vardır bir tabîb-i çâresâz
  Nabz-gîr-i kalb-i mahzûn ol ki lokmânlık budur
 4. Mâhurbûselik Ağır Semâî
  Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil
  Te’sîri gibi ol dahî feryâd-res değil
  Âşık o kârgehde sâbit-kadem gerek
  Zîrâ ki aşk-ı san’at her bül-heves değil
 5. Mâhurbûselik Yürük Semâî
  Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm
  Oldu ezhâr-ı çemen tâbi’-i fermân-ı nesîm
  Hisseyâb olsa Nazîmâ dil-i âşüfte  n’ola
  Âleme feyzini tâm eylemedir şân-ı nesîm
 6. Mâhurbûselik Saz Semâîsi
  Kemânî Teodorâki

2. BÖLÜM

Tasavvuf Müziği

Solist: Ömer Faruk Belviranlı

 1. Hüzzam İlâhi
  Zekâî Dede

  İlâhel âlemînsin rabbil-a’lâ
  Zekâ hayrân-ı sun’undur serâpâ
  Cihân nûr ile olmuş Tûr-i sînâ
  Bugün mü  rabbenâ yevm-i tecellâ
 2. Hüzzam İlâhi
  Beste: Ali Kemal Belviranlı
  Güfte: Cemal O. Öcal

  Geçtiğiniz yollara
  Bizden selâm götürün
  Hak dost diyen dillere
  Bizden selâm götürün
 3. Hüzzam İlâhi
  Beste: Ali Kemal Belviranlı
  Güfte: Ali Ulvi Kurucu

  Tecellîlerle mest olmuş seher vaktinde ârifler
  Semâdan arş-ı âlâdan inen envârı seyreyler
  Tecelliyâtla gark olmuş bütün var gök ibâdette
  Uzaklıklar birer nâçîz cemâmettir bu halvette
 4. Hüzzam İlâhi
  Beste:Cinuçen Tanrıkorur
  Güfte: YunusEmre

  Bîmekânım bu cihânda
  Menzilim durağım anda
  Sultânım ki taht u tâcım
  Hulle vü burağım anda
 5. Hüzzam İlâhi
  Güfte:Yunus Emre

  Ben yürürem yâne yâne
  Aşk boyadı beni kâne
  Ne âkılem ne dîvâne
  Gel gör beni aşk neyledi
 6. Kasîde
 7. Hicaz İlâhi
  Beste:Bekir Sıtkı Sezgin
  Güfte: Yunus Emre

  İsm-i sübhân virdin mi var
  Bahçelerde yurdun mu var
  Bencileyin derdin mi var
  Garib garib ötme bülbül
 8. Hicaz İlâhi
  Beste: Ali Şîrüganî Dede
  Güfte: Niyâzi Mısrî

  Ey garib bülbül diyârın kandedir
  Bir haber ver gülizârın kandedir
  Sen bu ilde kimseye yâr olmadın
  Var senin elbette yârin kandedir
 9. Hicaz İlâhi
  Beste: Dede Efendi
  Güfte: Yunus Emre

  Gelin gidelim Allah yoluna
  Feryâd edelim Allah yoluna
  Bir yılı bir gün gelecek ol bir gün
  Süregel yüzün Allah yoluna
 10. Hicaz İlâhi
  Güfte: Yunus Emre

  Gönül hayrân oluptur aşk elinden
  Ciğer büryân oluptur aşk elinden
  Niceler tâc ü tahtı mâl ü mülkü
  Koyup üryân oluptur aşk elinden
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.