TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

22 KASIM 2013 Cuma  

TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

Şef: Kağan ULAŞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

22 Kasım 20131.Uşşak Peşrev/III.Selim


2.Uşşak Beste/Dede Efendi

Dil nâle ider bülbül-i şeydâ revişinde
Gül işvelenir dilber-i ra’nâ revişinde
Mecnûn da iderdi nazarın gayriye mâil
Bulsaydı eğer bir dahî leylâ revişinde

3.Uşşak Yürük Semai/Kara İsmâil Ağa
Gâhî ki ider turrası dâmânını çîde
Bin dil sarılır ham-ı küllâb-ı ümîde
Söyletti dili gamzesi râzım işitildi
Oldu iki mestâne sebep güft ü şinîde

4.Uşşak Kâr/Abdülkadir Merâgî
Ez şevk-i likâ ışk-ı cemâlest dîdîm
Zan bülbül-i şûrîde hayâlest dîdîm
Âyed çü sıfât-ı hûr-i likâest  dîdîm
Ey gevher-i yekdâne-i hüsneş  tü dîdîm

5.Bülbül Uşşak

SAZ ESERLERİ

Solistler:

Neyzen Ahmet Safâ MIZRAK 

Tanbûrî Musa Kâzım TIĞLIOĞLU 

    

Nevruz Peşrev/Yahya Çelebi

Hüseyni Saz Semaisi/Lavtacı Andon

Muhayyer Tekke Semaisi

İKİNCİ BÖLÜM

HİCAZ  FASLI

1.Peşrev/Neyzen Salim Bey

2.Hicaz Ağıraksak Şarkı/Şevki Bey
Hâl-i nez’imde acırsın sevdiğim dinle beni
A benim ruh-i revânım seven ölsün mü seni
Firkat olmazsa dirîğ eylemezem cân ü teni
A benim ruh-i revânım seven ölsün mü seni

3.Hicaz Ağıraksak şarkı/Bülbüli Salih Efendi
Cevr-i hicrin artırır feryâdımı
Senden artık allah alsın dâdımı
Kırdın incittin dil-i nâşâdımı
Senden artık allah alsın dâdımı

4.Hicaz Aksak Şarkı/Asım Bey
Her zahm-ı ciğersûze devakâr aranılmaz
Açsan da ciğergâhını yare yaranılmaz
Eler sararıp zülf-i perîşân taranılmaz
Açsan da ciğergâhını yare yaranılmaz

5.Hicaz Düyek Şarkı/Rıfat Bey
Ciğerde nâr-ı hasret açtı dağlar
Firâkınla gözüm gönlüm kan ağlar
Dayanmaz nâle-i cangâha dağlar
Firâkınla gözüm gönlüm kan ağlar

6.Kemençe Taksimi :Emre Apaydın

7.Hicaz Sengin Semai Şarkı/Haydar Tatlıyay
Hicrân ü elem açtı yine sînede yâre
Ey hasta gönül bekleme sen derdine çâre
Ümîdi eğer kaldı ise feyz-i bahâre
Ey hasta gönül bekleme sen derdine çâre

8.Hicaz Sengin Semai Şarkı/Lem’i Atlı
Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi
Bîçâre dilin sabrile ârâmı tükendi
Benden bu kadar sîneni kıskanma nedendi
Bâçâre dilin sabrile aramı tükendi

9.Hicaz Aksak Şarkı/Hacı Arif Bey
Tasdî edeyim yâri biraz da sühanimle
İfhâm ederek hâlimi fek-i dehenimle
Mahveyledi aşkın dilimi cân ü tenimle
Korkar beni kim görse bu za’f-i bedenimle
Allah için ey şûh uzaklaşma benimle
Gel müşterek ol sen dahî derd ü mihenimle

10.Hicaz Yürük Semai Şarkı/Şevki Bey
Ülfet etsem yâr ile ağyâre ne
Yansam âteşler gibi dildâre ne
Ben helâk olsam mürüvvetkâre ne
Ülfet ister gönlüm ammâ çâre ne

Bağ-ı hüsnün ey gül-i nâzik-teri
Nim nigâhın sînede vardır yeri
Gül-cemâlin gördüğüm günden beri
Ülfet ister gönlüm ammâ çâre ne

11.Hicaz Saz Semaisi/Yusuf Paşa


KATILAN SANATÇILAR:

Ses Sanatçıları:


Ö.Faruk BELVİRANLI

Ahmet ÇALIŞIR

Ahmet UNCU

Ali KALAYCI

Enver ÖZEL

H.Alpaslan TABAK

H.Alb ÖZEL

M.Ali TÜRKOĞLU

Osman ACAR

Ufuk YÜRÜÇ

Vedat TÜZÜN

Eray CİNPİR


Saz Sanatçıları:


Hakan Kılınçarslan

Mehmet UÇAK

Süleyman YARDIM

A.Safa MIZRAK

Emre APAYDIN

T.Akın ÖZKÖK

M. Kazım TIĞLIOĞLU

Mehmet ÖZTORUN

Suat ORHAN

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.