Türk Müziği Konseri – Solist: Ömer Faruk Belviranlı

21 Mayıs 2010 Cuma

Türk Müziği Konseri

Solist: Ömer Faruk Belviranlı

Mevlana Kültür Merkezi
Saat: 21.00

************

BİRİNCİ BÖLÜM

1.Hisar Peşrev
Refik Fersan

2.Hisar Beste
Çiroz Mehmet Ağa

Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir
Bu keyfiyyet efendim dîde-i uşşâka zâhirdir
Derâgûş eyleyeydim hâleveş ol mâhı ben bir kez
Hasûdân ko disünler saht-i nûr olmakta mâhirdir

3.Hisar Beste
Buhûrîzâde Mustafa Itrî

Câm lâ’lindir senin âyine rûy-i enverin
Adı var câm-ı cemin âyine-i iskenderin
Nûş iden lâ’l-i lebin ölmekten asla gam yemez
Kim humârı olmaz ey sâkî şerâb-ı kevserin

4.Hisar Ağır Semâî
Buhûrîzâde Mustafa Itrî

Dil-i pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz
Dü çeşmin hûnfeşânım halka-i girdâbdır sensiz
Metâ’-ı zindegî bâr oldu nûş-i cânâ hicrinle
Dil-i şûrîde hâlim şöyle ki bîtâbdır sensiz

5.Hisar Yürük Semâî
Hammâmîzâde İsmâil Dede

Hevâ güzel yine gülşende gösteriş günüdür
Çemen çemen salın ey serv-kad reviş günüdür
Kenâre doğru salındır o serv-i sebz-âzârı
Gel ey nesîm-i sabâ hizmetin var iş günüdür

6. Hisar Saz Semâîsi
Refik Fersan

İKİNCİ BÖLÜM
Solist: Ömer Faruk Belviranlı

1.Hicazkâr Peşrev
Beste: Tanbûrî Cemil Bey

2.Hicazkâr Ağır Semâî
Beste: Bolâhenk Nûri Bey

Benim serv-i hırâmânım
Benim senden nemden incindin
Saâdet burcunun mâhı
Letâfet mülkünün şâhı

3.Hicazkâr Şarkı
Beste: Leylâ Hanım

Nerdesin nerde aceb gamla bıraktın da beni
Aradım çok aradım a gözüm nûru seni
Yine görmek için o neşveli vech-i haseni
Aradım çok aradım a gözüm nûru seni

4.Hicazkâr Şarkı
Beste: Tatyos Efendi

Mâni oluyor hâlimi takrîre hicâbım
Üzme yetişir üzme firâkınla harâbım
Mahvoldu sükûnum beni terkeyledi hâbım
Üzme yetişir üzme firâkınla harâbım

5.Hicazkâr Şarkı
Beste: Çorlu’lu

Aldı beni aldı beni iki kaşın arası
Yakdı beni kül eyledi gözlerinin karası
İçinizde tabib yok mu nedir bunun çaresi
Sevdim ne çare söylesem o yâre eller âriftir
İsterim yâre gideyim hasmım gâlibdir

6.Nihavend Şarkı
Beste: Musa süreyyâ Bey

Bir gün o güzel şâd edecek rûhumu sandım
Sakin geceler pûsiş-i hicrânını andım
Aşkın ezelî olduğuna sonra inandım
Sakin geceler pûsiş-i hicrânını andım

7.Nihavend Şarkı
Beste: Râkım Elkutlu
Güfte: Nâhit Hilmi Bey

Hayâl içinde akıp geçti ömr-i derbederim
Bakıp bakıp da o mâzîye şimdi âh ederim
Ne bir emel ne ümit var hayât bu muydu derim
Bakıp bakıp da o mâziye şimdi âh ederim

8.Nihavend Şarkı
Beste: İsmail Hakkı Bey

Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım
Bana bir haber ver budur niyâzım
Hasretinden aceb ölmek mi lâzım
Bana bir haber ver budur niyâzım

9.Nihavend Şarkı
Beste: Fâize Ergin

Kız sen geldin çerkeşten
Pek güzelsin herkesten
Farkın yoktur billahi
Lepiska saçlı çerkesten

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.