Türk Müziği Konseri – Solist: Mehmet Ali Türkoğlu

19 Mart 2010 Cuma

Türk Müziği Konseri

Solist:
Mehmet Ali Türkoğlu

Konya Büyükşehir  Belediyesi Uluslararası

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu
Saat: 20.00

*********

BİRİNCİ BÖLÜM

1. Hüzzam Peşrev
Tanbûrî Osman Bey

2. Hüzzam Beste
Hammâmîzâde İsmâil Dede

Gören fütâde olur hüsn-i bîbehânesine
Aceb behâ mı yeter tarz-ı nâzikânesine
Müdâm gül gibi gitmez elinden âyine
Kapılmış âh ki bilmem o dilrübâ nesine

3. Hüzzam Beste
Kömürcüzâde Hâfız Efendi

Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme
Görürse gece hâb yüzün vâh dîdeme
Ben mâcerâmı kendim anar kendim ağlarım
Gâh âsiyâb-ı âba bakar gâh dîdeme

4. Hüzzam Ağır Semâî
Hacı Fâik Bey

Kurbân olayım gamzene  bir kez nazar eyle
Öldürdü bu aşkın beni def’-i keder eyle
Hicrân odu pek cânıma kâr eyledi yârin
Ey bâd-ı sabâ sûz-i dilimden haber eyle

5. Hüzzam Yürük Semâî
Hammâmîzâde İsmâil Dede

Reh-i aşkında edip kaddimi kütâh gönül
Beni baştan çıkarıp eyledi gümrâh gönül
Başımı derde salıp sînemi sûzân etti
Yaktı yandırdı beni derd ile eyvâh gönül

6. Hüzzam Saz Semâîsi
Tanbûrî Osman Bey

 
İKİNCİ BÖLÜM
Solist: M. Ali Türkoğlu

1. Saba Peşrev
Beste: Tanbûrî  Osman Bey

2. Saba Şarkı
Beste: Şerif İçli
Güfte: Hüseyin Rıfat

Düş ben gibi bir aşka sadakat ne imiş gör
Vuslat demi beklerken o firkat ne imiş gör
Yok yok güzelim düşme sakın öyle belaya
Gel kalbime gir felaket ne imiş gör

3. Saba Şarkı
Beste: Aleko Bacanos

Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim
Bakamam gözlerine çünki erir gözbebeğim
Akıtan göz yaşını pâyine bir secde-berim
Bakamam gözlerine çünki erir gözbebeğim

4. Saba Şarkı
Beste: Şakir Ağa

Gelmiş değil böyle peri
Hiç görmedim çokdan beri
Olsam ne var ben müşteri
Hiç görmedim çokdan beri

5. Segâh Şarkı
Beste: Şükrü Şenozan

Gözlerinden içti gönlüm neş’eyi
Senden öğrendim gönülden sevmeyi
Sildi aşkın gözlerimden herşeyi
Senden öğrendim gönülden sevmeyi

6. Hüzzam Şarkı
Beste: Selâhaddin Pınar

Gözünün rengini sordum kara sevda dediler
Beni mecnûn edenin ismine leylâ dediler
Zülfüne bağlı kalan dillere şeydâ dediler
Beni mecnûn edenin ismine leylâ dediler

7. Hüzzam Şarkı
Beste: Cİnuçen Tanrıkorur
Güfte: Güngör Fahrİ Tüzün

Ettiğin cevrİ bile kendime nimet bilirim
Küsemem bahtıma ben sevmeyi kısmet bilirim
Eremem vaslına lâkin erebilsem de yine
Doyamam vuslatına kendimi hasret bilirim

8. Hüzzam Şarkı
Beste: Zekâi Dede

Ey hüsn-i cemâl âleme sen darb-ı meselsin
Âşıkları âşüfte eden nazlı meleksin
Yoktur şu cihanda sana fâik ne güzelsin
Her sadre sezâvâr olacak gonca çiçeksin

9. Hüzzam Şarkı
Beste: Yesâri Âsım Arsoy
Güfte: Fitnat Sağlık

Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır
Yalnız seninaşkın ile rûhum solacaktır
Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır
Yalnız senin aşkın ile rûhum solacaktır

10. Hüzzam Şarkı
Beste: Kemânî Sâlih Efendi

Mahzûn gönül heyhât şâd olacak mı sanıyorsun
Vâh esefâ bîçâre gönlüm eyvâh aldanıyorsun
Bu kadar cevr ü cefâya bilerek katlanıyorsun
Ben neden düştüm neden bilmem böyle bir âteşpâreye
Vâh esefâ bîçâre gönlüm eyvâh aldanıyorsun

11. Hüzzam Şarkı
Beste: Tatyos Efendi

Gözüm hasretle giryândır
Yaman hâlim perîşândır
Hemîşe kârım efgândır
Yaman hâlim perîşândır

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.