KTTMT – Hüzzam İlahiler Konseri

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak her ay düzenlenen konser programlarının Şubat ayı konserinde Topluluk tarafından Hüzzam ve Zikir İlahileri seslendirildi.

Topluluk Sanat Yönetmeni Yusuf Kayya’nın yönetimindeki koro, birinci bölümde, Hüzzam ilahiler ve Hüzzam Mevlevi Ayini’nin 3. selamı seslendirildi.

İkinci bölümde ise Neyzen Süleyman YARDIM’ın ney taksiminden sonra, Hicaz ve Segah ilahiler, daha sonra Şevkutarab Teşvih, Çargah ve Neva ilahiler icra edildi.

Birinci Bölüm – Hüzzam İlahiler

İkinci Bölüm – Zikir İlahileri

 

Birinci Bölüm – Hüzzam İlahiler 

İkinci Bölüm – Zikir İlahileri         

 

KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLUUĞU

21 ŞUBAT 2013  Perşembe TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ

 

I.BÖLÜM (Hüzzam İlahiler)

 

1.Tanbur Taksimi

2. Hüzzam İlahi / Beste:Tanbûrî Mehmet Bey

Güfte: Kâhyazade Arif Bey

Kadrim ola berter şeref-i nâd-i alîden

Nusret bulayım dem-be-dem imdâd-ı alîden

Meydân-ı muhabbetteki feryâd-ı alîden

Şehzâde-i alî iki şimşâd-ı alîden

Yâ rab beni dûr eyleme evlâd-ı alîden

3. Hüzzam İlahi / Beste: Hacı Fâik Bey

Güfte: İsmail Hakkı Bursevî

Menba-i ilm-i hudâsın yâ muhammed mustafâ

Dem-be-dem vahy-âşinâsın yâ muhammed mustafa

Her kelâmın mu’cize her kârın ihsândır bize

Cânib-i haktan atâsın yâ muhammed mustafâ

4. Hüzzam İlahi/M. Zekâî Dede

İlâh el-âlemînsin hak te’âlâ

Zekâ hayrân-ı sun’undur serâpâ

Cihân nûrundan olmuş tûr-i sînâ

Bugün mü rabbenâ yevm-i tecellâ

Cemîl sensin celîl sensin hudâyâ

5. Hüzzam İlahi /Beste: Şeyh Sinan Ef.

Güfte: Şemseddin Sıvâsî

Derdin ne be hey âşık

Bîçâre neden oldun

Bir yerde karârın yok

Âvâre neden oldun

6.  Hüzzam İlahi/Beste: Kâzım Uz

Güfte: Hüseyin Vassâf

Nûrsun mahbûb-i sübhânım muhammed mustafâ

Lûtf ile mesrûr buyur mahzûn etme bendeni

Server-i âlemsin îmânım muhammed mustafâ

Hazret-i hak aşkına cânım muhammed mustafâ

7.Hüzzam İlahi/Beste: Bekir Sıdkı Sezgin

Güfte: Nuri Baş

Solist: Murat Erdoğan

Hak eğer yardım murâd  eylerse biz âcizlere

Yol açar kalbden tazarru’  lûtfeder her bir ere

Hak için ağlarsa her kim şüphesiz allah bilir

Aşk-ı haktan sine-sûzân olsa bir kul yükselir

 

Ağlayanlar mutlaka bir gün gelir mesrûr olur

Kim ümîd kesmezse haktan şüphesiz nusret bulur

Gel eğer arzû edersen sen de aynen merhamet

Nerde bir ağlayan görürsen merhamet et merhamet

8.Hüzzam İlahi/Beste: Hacı Fâik Bey

Güfte: Âdile Sultan

Solist: Murat Erdoğan

Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ

Merhabâ ey şâh-i a’zam merhabâ

Zat-i pâkin eylemiş rabb ül-a’lâ

Bâis-i îcâd-ı eşyâ mutlakâ

 

Essalât ü vesselâm ey mahzen-i zât-i hudâ

Essalât ü vesselâm ey ehl-i beyt-i müctebâ

9.Hüzzam İlahi/Musullu Hafız Osman

Sürûşân raksederler cümle tehlîl-i ilâhîde

Olunca âsümân peymâ sadâ-yı nay-ı mevlânâ

Hüviyyet bahsi ta’bîri yok rûyâya benzer

Mededkâr olmasaydı himmet-i ulyâ-yı mevlânâ

10. Hüzzam Mevlevî Ayini 3. Selâm

Hammâmîzâde İsmail Dede

 

II.BÖLÜM (Zikir İlahileri)

 

1. Ney Taksimi

2.Hicaz  İlahi/Beste: Hüseyin Sebilci

Güfte: Sultan II. MUstafa

Ey hâlik u ey lâ-yezâl

Ya vâhid ü yâ zel-cellâl

Ey pâdişeh-i bî-zevâl

Yessir lenâ hayral- ümûr

 

Vakt-i seher feryâdımız

Arşa çıkar efgânımız

Her dem hatâdır kârımız

Yessir lenâ hayral-ümûr

3.Hicaz İlahi/Güfte: Hz. Kuddûsî

Ey rahmeti bol padişâh

Cürmüm ile geldim sana

Ben işledim hadsiz günah

Cürmüm ile geldim sana

4.Perde Kaldırma

Solist: Süleyman Özen

5.Segah İlahi

Ben bu aşka düş oldum

Aşk ateşiyle piş oldum

Yandım yandım külhan oldum

 

Zincir bana urgan bana

Ben giditorum haktan yana

Aşık oldum ben allaha

6.Segah İlahi/Beste: Süleyman Erguner

Güfte: Yunus Emre

Derviş bağrı baş gerek

Gözü dolu yaş gerek

Koyundan yavaş gerek

Sen derviş olamazsın

Sen hakkı bulamazsın

7. Şevkutarab Tevşih/Beste: M. Zekâî Dede

Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şaâh

Kurb-i “ev ednâ”de vaz’ oldu seninçün tahtgâh

Nüh felek heft zemîn ancak sana bir bârgâh

Emrine mahkûmdur âlem her sözün vahy-i ilâh

8.Çargah İlahi/Güfte: Yunus Emre

Yüzbin cefâ kılsan bana

Senden yüzüm döndürmezem

Canım dahî alır isen

Senden yüzüm döndürmezem

9.Çargah İlahi/Güfte: Yunus Emre

Ben dervişem diyene

Bir ün idesim gelir

Seyirdüben sesine

Varub yetesim gelir

10.Perde Kaldırma

Solist: Süleyman Özen

11.Neva İlahi/Güfte: Niyazi Mısrî

Vakt-i seherde açıla perde

Düştüğüm her yerde  dermân sendendir

Düşmüşem kaldır ağladım güldür

Minnetim oldur ihsân sendendir

Benem bî-çare kaldım âvâre

Yürek pür yâre ihsân sendendir

12.Neva İlahi/Beste: Hafız Post

Can yine bülbül oldu

Hâr açılıp gül oldu

Göz kulak oldu hep birr

Her ne ki var ol oldu

13. Neva İlahi/Beste: İsmail Hakkı Bey

Güfte:Yunus Emre

Bir tahta yaratmışsın

Hâlim anda yazmışsın

Mevlâm ne yazdın anda

Kullar anı ne bilsin

 

PROGRAMA KATILAN SANATÇILAR:

 

Sanat Yönetmeni

Yusuf Kayya

 

Ses Sanatçıları

Ahmet Çalışır

Ahmet Uncu

Ali Kalaycı

Enver Özel

Habib Alparslan Tabak

Hüseyin Alb Özel

Mehmet Ali Türkoğlu

Murat Erdoğan

Ömer Faruk Belviranlı

Sezai Ünal

Süleyman Özen

Ufuk Yürüç

Vedat Tüzün

 

Saz Sanatçıları

M. Celâleddin Aksoy  – Kanun

Mehmet Uçak  – Ud

Ali Vefa Sağbaş  – Violonsel

Süleyman Yardım  – Ney

A. Safa Mızrak  – Ney

M. Kâzım Tığlıoğlu – Tanbur

Osman Acar  -Halile

Suat Orhan  – Bendir

 

Zâkirler

Orhan Tekelioğlu

Ömer Faruk Erdem

Ömer Kılıç

Özhan Gültepe

 

 

Sunucu

Ali Bektaş

 

Tonmaister

Süleyman Erçal

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.