Türk Sanat Müziği Konseri

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak her ay düzenlenen konser programlarının bu ayki bölümünde Topluluk tarafından Türk Sanat Müziği Konseri gerçekleştirildi.

Topluluk Sanat Yönetmen Yardımcısı Kağan ULAŞ, program başında Türk Müziğinin gelişimi ve Abdülkâdir Merâgî, Buhûrîzâde Mustafa Itrî ve Hammâmîzâde İsmail Dede hakkında kısa bir bilgi verdi.

İki bölümden oluşan programın birinci bölümünde; Buhûrîzâde Mustafa Itrî ‘nin Neva kâr’ı, Abdülkâdir Merâgî’nin Nihaved-i Kebir Kâr’ı ve  Hammâmîzâde İsmail Dede’nin Nihavend-i Kebir Yürük Semai ve Ferahfeza Mevlevi Ayini seslendirildi. İkinci bölümde ise Solist Ali KALAYCI tarafından Segah Yürük Semai, Segah, Müstear, Hüzzam şarkılardan sonra; Uşşak peşrev ve Uşşak şarkılar icra edildi.

 27 Nisan 2012 Türk Sanat Müziği Konseri Detayı

I.BÖLÜM

1.Neva Kâr
Beste: Buhûrîzâde Mustafa Itrî
Güfte: Hafız-ı Şirâzî

Gülbün-i ıyş mî demed sâkî-i gül-izâr kû
Bad-ı behâr mî vezed bade-i hoş-güvâr kû

Her gül-i nev zi gül-ruhî yâd hemî küned velî
Gûş-i sühan-şinev kücâ dîde-i i’tibâr kû

Meclis-i bezm-i ıyş râ gâliye-i murâd nîst
Ey şâhid-i kuds ki keşed bend-i nikâbet

Vey murg-i behişt ki dehed dâne vü âbet
Ey dem-i subh-i hoş-nefes nâfe-i zülf-i yâr kû

[dewplayer:https://www.semazen-doc.com/dosyalar/konserler/27-04-2012-Konser/1-1.mp3]

2. Nihâvend-i Kebîr Kâr
Beste: Abdülkâdir Merâgî
Güfte: Hafız-ı Şirâzî

Güzeşte arzû ez had be pûs-i pây-i tü mâ râ
Selâm-i merdüm-i çeşmem ki gûyed ân kef-i pâ râ

Birûn hırâm demî tâ berâverend şehâdet
Çü bingerend halâyık kemâl-i sun-i hudâ râ

Karâr u sabr zi hâfız  tama’-medâr-i tü ey dil
Karâr çist sabûrî kücâ vü hâb kücâ râ

[dewplayer:https://www.semazen-doc.com/dosyalar/konserler/27-04-2012-Konser/1-2.mp3]

3.Nihavend-i Kebir Yürük Semâî
Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede

Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden ey ruhleri mâhım
Havf eyle gözüm nûru sen âh eylediğimden ey çeşm-i siyâhım
Cürm ise senin hüsnüne yusuf dediğimden incinme efendim
Mahbûbunum elhak günâh işlediğimden affeyle günâhım

[dewplayer:https://www.semazen-doc.com/dosyalar/konserler/27-04-2012-Konser/1-3.mp3]

4.Ferahfeza Mevlevî Ayini 3. Selâmından Bir Bölüm
Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede
Güfte: Hazret-i Mevlânâ

Aşkast ber âsümân perîden
Sad perde be her nefes derîden

Güftem ki dilâ mübâreket bâd
Der halka-i âşıkân resîden

Ey gülşen-i bâğ-ı lâyezâli
Ber çerh-ı safâ meh-i kemâli

İn meclis ü in semâ-ı pür nûr
Ez hazret-i tü mebâd hâli

1. Bölüm Tamamı [dewplayer:https://www.semazen-doc.com/dosyalar/konserler/27-04-2012-Konser/1-bolum.mp3]

II.BÖLÜM

SEGAH ŞARKILAR
Solist: Ali KALAYCI

1.Segah Yürük Semai
Beste : Ebûbekir Ağa

Etti o güzel ahde vefâ müjdeler olsun
Ey aşıkı-ı şûrîde sana müjdeler olsun
Va’d eyledi bir gece nihânî gelecekdir
Ben kuluna ey meh-likâ müjdeler olsun

[dewplayer:https://www.semazen-doc.com/dosyalar/konserler/27-04-2012-Konser/2-1.mp3]

2. Segah Şarkı
Beste: Hacı Faik Bey

Zencîr-i aşkın dil-bestesiyem
Dîvânen oldum bilmez misin sen
Şem’-i cemâlin âşüftesiyem
Pervânen oldum bilmez misin sen

[dewplayer:https://www.semazen-doc.com/dosyalar/konserler/27-04-2012-Konser/2-2.mp3]

3. Müstear Şarkı
Beste:Şâkir Ağa

Evvel benim nazlı yârim
Severim kimseler bilmez
Bir aşkadır düştü gönlüm
Çekerim kimeler bilmez

[dewplayer:https://www.semazen-doc.com/dosyalar/konserler/27-04-2012-Konser/2-3.mp3]

4. Hüzzam Şarkı

Gönül verdim bir civâne
Derdinden oldum dîvâne
Gel efendim girme kâne
Ben seni verdim cihâne

Kaçma benden gönül sende
Oldukça bu cânım tende
İnsâf eyle kuzum sende
Ben seni vermem cihâne

 [dewplayer:https://www.semazen-doc.com/dosyalar/konserler/27-04-2012-Konser/2-4.mp3]

UŞŞAK FASLI

1.Uşşak Peşrev
Beste: Kambosoğlu Mehmet Çelebi

2. Uşşak Şarkı
Beste:Hânende Karabet Efendi

Kaldı âteşler içinde yine sevdâlı serim
Nerden gördü seni kahrolası dîdelerim
Görsem âzâr-ı sitem görmesem artar kederim
Neden gördü seni kahrolası dîdelerim

3. Uşşak Şarkı
Beste:Mahmut Celâlettin Paşa

Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım
Seddetti gam-ı firkat-i hicrân ile râhım
Âfâkı tutuştursa gerek şu’le-i âhım
Eyvâh ki bu hicrân ile mahvoldu refâhım
Yok şimdi bu âlemde benim cây-i penâhım

4. Uşşak Şarkı
Beste:Şerif İçli

Hasret dolu âhım sana hüsrânımı söyler
Dîdemdeki yaşlar ise hicrânımı söyler
Bir an bile olsun seni mümkün mü unutmak
Herşey dile gelmiş sana cânânımı söyler

5. Uşşak Şarkı
Beste:Şevki Bey

Gülzâre nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş
Seyrân-ı safâlar hep bir hâb-ı hayâl olmuş
Güller sararıp solmuş bülbüller lâ’l olmuş
Gam âlemidir şimdi zevk emr-i muhâl olmuş
Sabret gelir ol demler kim ehl-i dilânındır
Derd üstüne zevk olmaz dem şimdi hazânındır

6. Uşşak Şarkı
Beste:Şevki bey

Hastasın zannım vefâ mahzûnusun
Söyle gönlüm sen kimin meftûnusun
Deşt-i aşkın şüphesiz mecnûnusun
Söyle gönlüm sen kimin meftûnusun

7. Uşşak Şarkı
Beste:Tatyos Efendi

Gamzedeyim devâ bulmam
Garîbim bir yuva bulmam
Kaderimdir hep çektiren
İnlerim hiç rehâ bulmam

Elem beni terk etmiyor
Hiç de fâsıla vermiyor
Nihâyetsiz bu ta’kîbe
Doğrusu tâkat yetmiyor

8. Uşşak Şarkı
Beste:Tatyos Efendi

Bu akşam gün batarken gel
Sakın geç kalma erken gel
Tahammül kalmad artık
Aman geç kalma erken gel

Cefâ etme bana mâhım
Sonra tutar seni âhım
Üzme beni şîvekârım
Aman geç kalma erken gel

9. Uşşak Şarkı
Beste:Ahmet Rasim Bey

Aman sâkî canım sâkî
Doldur doldur da ver
Neş’emde var bir terakkî
Doldur doldur da ver

[dewplayer:https://www.semazen-doc.com/dosyalar/konserler/27-04-2012-Konser/3-bolum.mp3]

PROGRAMA KATILAN SANATÇILAR:

Şef: Kağan ULAŞ

Ses Sanatçıları

Ahmet UNCU
Ali KALAYCI
Enver ÖZEL
Hüseyin Alb ÖZEL
Mehmet Ali TÜRKOĞLU
Ömer Faruk BELVİRANLI
Sezai ÜNAL
Ufuk YÜRÜÇ
Vedat TÜZÜN
Murat ERDOĞAN
Süleyman ÖZEN

Saz Sanatçıları

Ali Vefa SAĞBAŞ  Kemençe
Mehmet UÇAK   Ud
Hakan KILINÇARSLAN  Kanun
Tikel Akın ÖZKÖK  Violonsel
Muhammed Şükrü FIRAT  Ney
Ahmet Safa MIZRAK  Ney
Musa Kâzım TIĞLIOĞLU  Tanbur
Osman ACAR  Halile
Suat ORHAN  Daire
Mehmet ÖZTORUN Kudüm

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.