Tasavvuf Müziği Konseri – Solist: Ahmet Uncu

19 Şubat 2010 Cuma
Tasavvuf Müziği Konseri
Solist: Ahmet Uncu
Mevlana Kültür Merkezi
Sultan Veled Salonu
Saat: 20.00
 

BİRİNCİ BÖLÜM

1. Hüseyni İlahi
Yunus Emre
Yazık benim bunca geçen ömrüme
Dervişlik ne güzel sultanlık imiş
Hû dedikçe verir safâ canıma
Dervişlik ne güzel sultanlık imiş

2. Hüseyni Nefes
Derviş Tevfik

Meded senden meded sultânım ali
Dertliyim derdime dermânım ali
Her dem gönlüm içre mihmânım ali
Gülüm gülistânım seyrânımali

3. Hüseyni Nefes
Seyyid Nesîmî
Yüzün gördüm dedim “elhamdlillâh”
Boyun gördüm okudum “kul hüvallâh”
Müselsel zülfünü gördüm muanber
Mukavves kaşların “nasrun minallâh”

4. Hüseyni Nefes
Şemsi Sivâsî

Göster cemâlin şem’ini
Yansın oda pervâneler
Devlet değil mi âşıka
Şem’ine karşı yâneler

5. Hüseyni Nefes
Yunus Emre
Ben bu meclislerde ibretler gördüm
Uyurdum uyandm ben neler gördüm
Kalbimi nûr ile boyanmış gördüm
Muhammedin kösü çalınır burda
Ol serverin ismi yâd olur dilde

6. Şehnaz İlahi
Hammâmîzâde İsmail Dede

Kerîm allah rahîm allah
Alîm allah azîm allah
Meded senden muîn allah
Kerem sanden kerîm allah

7. Şehnaz İlahi
Beste: Selâhaddin Demirtaş

Güfte: Bezcizâde Muhyiddîn
Zâhid bizi ta’n eyleme
Hak ismin okur dilimiz
Sakın efsâne söyleme
Hazrete varır yolumuz

8. Şehnaz İlahi
Beste: Selâhaddin Demirtaş
Güfte: Sinan Ümmî
Aceb hayrân oldum aşka uyalıdan
Sîne püryân oldum aşka uyalıdan
Kimisi der deli kimi der velî
Halka seyrân oldum aşka uyalıdan

9. Şehnazbûselik İlahi
Yunus Emre

Yar yüreğim yar
Gör ki neler var
Bu halk içinde
Bize gülen var

10. Nihavend Şugl
Allah alllah rabbünâ yâ men ayni kâdiri
Bağdadi darül vefa
 

İKİNCİ BÖLÜM
Solist: Ahmet Uncu

1. Uşşak ilahi
Seyreyle güzel kudret-i mevlâ neler eyler
Allaha sığın adl-i teâlâ neler eyler

2. Uşşak İlahi
Ben melâmet hırkasını kendim giydim eynime
Ar ü nâmûs şişesini taşa çaldım kime ne
Gâh çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi
Gâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beni

3. Uşşak İlahi
Sadr-ı cemî mürselîn
Sensin yâ resûlallah
Bedr-i eflâk-i yakîn
Sesin yâ resûlallah

4. Uşşak İlahi
Aşkın ile âşıklar
Yansın yâ resûlallah
İçip aşkın şerâbın
Kansın yâ resûlallh

5. Hicaz İlahi
Nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Emir hac göçeli hayli zemandır
Muhammed cümleye dindir imandır

6. Hicaz İlahi
Ey garib bülbül diyârın kandedir
Bir haber ver gülizârın kandedir
Sen bu ilde kimseye yâr olmadın
Var senin elbette yârin kandedir

7. Hicaz İlahi
Ey rahmeti bol pâdişah
Cürmüm ile geldim sana
Ben işledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana

8. Hicaz İlahi
Gelin gidelim allah yoluna
Feryâd edelim allah yoluna
Bir yılı bir gün gelecek ol gün
Süregel yüzün allah yoluna

9. Hüzzam İlahi
Yâ sâhibel-cemâli ve yâ seyyidel-beşer
Min hüsnikel-münîri lekad nüvviral-kamer
Lâ yükinüs-senâü kemâ kâne hakkuküm
Min hüsnikel-müniri lekad nüvviral-kamer

10. Hüzzam İlahi
Sevdim seni mabuduma
Canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana
Hayran diye sevdim

11. Hüzzam İlahi
Gözüm ki kane boyandı şerâbı neyleyeyim
Ciğer ki odlara yandı kebâbı neyleyeyim
Ne yâre yaradı cismim ne bana bilmem hiç
İlâhi ben bu bir avuç türâbı neyleyeyim

12. Hüzzam İlahi
Tale’al bedru aleyna
Min seniyyâtil-vedâ
Vecebeş-şükrü aleynâ
Mâ deâ lillâhi dâi

[dm]123[/dm]

Yorumlar
  1. bulkan dedi ki:

    Aşkın ile âşıklar uşşak İlahinin notasini bulamadım maalesef. Sizlerden ricam, notaları da burada yayımlayabilirmisizin ?

    Selamlarımla