Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın Şedaraban Faslı ve Tasavvuf Müziği” konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Mayıs Ayı Türk Müziği konserinde  “Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın Şedaraban Faslı & Tasavvuf Müziği” icra edildi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen ve Hz. Mevlana Torunlarından Esin Çelebi Bayru’nunda katıldığı konser sanatseverler tarafından da ilgi ile izlendi..

 

 

 

Resimler: Ramazan Bahar

 

[dm]168[/dm] 

T.C.

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

  

TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

 

Hacı Sâdullah Ağa ve Tanbûrî İzak’ın

 

Şedaraban Faslı & Tasavvuf Müziği

 

Tarih: 08 Mayıs 2009 Cuma

Yer: Mevlana Kültür Merkezi

Saat: 21.00

 

  BİRİNCİ BÖLÜM

      1.Şedaraban Peşrev     

         Gazi Giray Han

 

      2.Şedaraban Beste

         Beste: Hacı Sâdullah Ağa

         Güfte: Dâniş

 

         Ne dem ki sînesi ol gül-ruhun küşâde olur

         Gönülde şevk u muhabbet deha ziyâde olur

         O mâh-rûye dedim mihre gösterip dâniş

         Murâdım üzre güzel işte bu edâda olur

 

      3.Şedaraban Beste

         Beste: Tanbûrî İzak

         Güfte: Bâkî

 

        Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb

        Şu’le-i şem’-i cemâlin nûru imiş âfitâb

        Sanma şebnemdir düşen mihr-i ruhundan subh u dem

        Kubbe-i gerdûn çıkardı tâb-ı âhımdan gülâb

 

     4.Şedaraban Ağır Semâî

        Beste: Hacı Sâdullah Ağa

 

       Ne der murâdı dil-i kûy-i yâri biz biliriz

       Senin felek dediğin yâdigârı biz biliriz

       Hep böyle dilde olur tîr-i nâz mürde-i hûn

       Visâl için dolanır rûzigârı biz biliriz

 

     5.Şedaraban Yürük Semâî

        Beste: Tanbûrî İzak

 

       Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister

       Nevreste-nihâl tıflı beğim nevcivân ister

       Dembedem gün aşk-ı denîn olmada efzûn

       Câme-hâba azm eylemeyi ol nihân ister 

 

  

 6. Şedaraban Saz Semâîsi

        Gâzi Giray Han

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  (Tasavvuf Müziği Konseri)

 

1. Neveser İlâhi

    Beste: Selâhaddin Demirtaş

    Güfte: Sezâî

 

    Ey âşık-ı dildâde gel nûş edelim bâde

    Bir bâde gerek ammâ kim içile me’vâde

    İşit bu Sezâî’den ne buldu fenâîden

    Dost vechini gösterdi mir’ât-ı mücellâde

 

3.Nihâvend İlâhi

   Güfte: Şeyh Zekâî Efendi

 

   Ey sipihr-i gaddâr

   Vey tâli’-i sitemkâr

   Rahmetmedin bu zâre

   Her dem kıldın âzâr

 

4.Nihâvend İlâhi

   Beste: Zeki Altın

   Güfte: Muzaffer Özak

 

   Bu gece yâri gördüm

   Şükür elhamdülillâh

   Ayağına yüz sürdüm

   Şükür elhamdülillâh

 

5.Nihâvend İlâhi

   Beste: Nizamoğlu Seyyid Seyfullah

   Güfte: Yeniköylü Hâdi Bey

 

   Bu aşk bir bahr-i ummândır

   Buna hadd ü kenâr olmaz

   Delîlim sırr-ı Kur’ândır

   Bunu bilende âr olmaz

 

8.Nihâvend Nefes

  

   Haktır allahım

   Muhammed mâhım

   Alidir şâhım

   Allah eyvallah

 

 

     7.Hüseynî İlâhi

        Güfte: Şeyh Nigârî

 

       Nice ağlamayım etmeyim feryâd

       Giriftârem aşkın bînevâsıyem

       Leylînindir mecnûn şîrînin ferhâd

       Ben de şeh nigârın mübtelâsıyem

 

    8.Hüseynî İlâhi

       Güfte: İbrâhim Hakkı Erzurûmî

 

       Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet

       Sen beni mestâne kıldın âkıet

       Şol aşkın zincirin tahrîk eyleyip

       Sen beni dîvâne kıldın âkıbet  

 

    9.Hüseynî İlâhi

 

      Ey cümle halkın maksûdu

      Al gönlümü senden yana

      Ey küllü şey’in mevcûdu

      Al gönlümü senden yana

 

    10.Hüseynî İlâhi

         Güfte: Yunus Emre

 

      İsm-i sübhân virdin mi var

      Bahçelerde yurdun mu var

      Bencileyin derdin mi var

      Garib garib ötme bülbül

 

    11. Segâh İlahi

         Beste: Âmir Ateş

         Güfte: Yunus Emre

 

      Cânım kurbân olsun senin yoluna

      Adı güzel kendi güzel Muhammed

      Mü’min olanların çoktur cefâsı

      Âhirette olur zevk u safâsı

 

 

    12. Segâh İlahi

      Ben bu aşka düş oldum

      Yandım yandım külhân oldum hû

      Zincir tutmaz urgan tutmaz

      Aşk ateşi hiç candan çıkmaz

      Yanar yüreğim dumanın tütmez hû

 

   13. Segâh Nefes

         Güfte: Mir’âtî

 

        Âmennâ söyledik hem ikrâr ettik

        Erenler bezmine lâşekçecine

        Bâğ-ı ma’rifette yetişip yettik

        Bûy aldık her gülden çiçekçesine

 

   14.Segâh İlahi

        Güfte: Yunus Emre

 

       Ben yürürem yâne yâne

       Aşk boyadı beni kane

       Ne âkılem ne dîvâne

       Gel gör beni aşk neyledi

 

   15.Segâh İlahi

       Güfte: Yunus Emre

 

       Acep lûtfun seherinde

       Seher vakti zikrullâh

       Bahâr vaktinde zikrullâh

       Bilene hoş ibâdettir

       Seher vaktinde zikrullâh

       Bahar vaktinde zikrullâh

 

  16.Segâh İlahi

 

      Server-i ser bülendimiz

      Hazreti pîr efendimiz

      Şâhid-i şeh levendimiz

      Hazreti pîr efendimiz

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.