Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi Temmuz

Semazen.net sitemizin hazırladığı, Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisinin Temmuz sayısı yayınlandı.

Başyazı

Aziz dostlar,

Cenâb-ı Hakk’ın inşâ eylediği semâ takviminin oniki cüzünden mübârek Receb-i Şerif’in bizleri teşrifiyle müşerref olduk. Başında meleklerin tesbihatıyla isminlendirilmiş Leyle-i Regâib ve sonunda da Şeb-i Mi’rac’ın iki nûrun ala nûruyla gönül kandillerimizi uyandıran nevvar ile hayırlar feth ola ya Hûûû… Uykusu bol olan gözlerin gaflet uykusundan uyanması için ilâhi ihtar, istidad sahiplerinin nûruna şem u pervane olduğu Şehrullâh Hûûû.

Rahmeti gazabından bol olan Rabbimiz ma’rifette af edip canını ve nefsini ârî eyleyenlerin kulluk özrünü kabul eder. Cenâb-ı Hakk’ın “kullarım” dediklerinin arasına girebilmek için’de nefsini islâh etmek, murâdı rızâyı Hakk olmak, Hazreti Kur’ân’a itaat ve Rasûlu Kibryâ Efendimize büyük bir îman vecdiyle tâbî olmayı gerektirir.

“Ikra’ kitâbek(kitâbeke), kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ(hasîben).
“Oku kitabını! Hesap görücü olarak bugün sana nefsin yeter!”

Gönül gözü bidâr olanların hidâyet rehberi ve gaflet perdesi bürünmüş kalplerin şifası olan Cenâb-ı Hakk’ın lütfettiği Kur’ân-ı Azîmüşşân’dan bu âyet-i kerimeyle, bizlere bu cihandaki imtihânımızda, muhabbetullâh kapısına varmaktan alıkoyan en büyük düşmanımıza işaret buyurulurken, hüsrânı istikâmet eylemememiz için de bizleri tefekküre davet buyurur. Efendim, Hazreti Kur’ân değil midir asıl bizi okuyan?… Mevlâna Hazretleri ne güzel ifade buyurmuşlar: “Kur’ân’ın mânâsını Kur’ân önünde kurban olmuş, benliğinden geçmiş, alçalmış, âdeta rûhu, ayn-ı Kur’ân kesilmiş kişiden sor.” Kitâbullâh’ın ma‘nâyı şerîfi insan nefsinin hevâsını ve tab‘ının müstehâsını terk eylemekden vasıl değil midir? Eyvah ki nefse uyanın makãmı nâr-ı kübrâdır.”

“(Rasûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”

Hazreti Pîr’imiz Mesnevî-i Şerîf’lerinde bizlere mevt-i ızdırârî gelmezden evvel mevt-i ihtiyârî ile fânî olmamızı ve kendimizi vucûd-ı mecâzî kaydından berî kılmamızı öğütler ve (insana dünyâda ve âhirette zarar veren her şey) ahlâk-ı zemîmeden ve evsâf-ı behîmeden kurtuluş bulunuz ve nefsinizi hemân ehl-i kubûrdan addeyleyiniz.” buyurur.

Bu mânâ acziyetimizin divânı, imân nurunun çerâgı ,gaflet’in şifası , nefsin helâkına fermanıdır. “Nefs ile ceng de Hazreti Kur’ânı kumandan eyleyen, şehadetini Hazreti Allah ve Rasûlullah eyleyen iki cihan Hakk ile Hakk’ta (Hakk’la) olanlara selam ola.
Nefsini ölmeden evvel öldüren (islâh eden), buna mazhar olma gayreti ile gönül kandilleri daim uyanık olan hâl ehline ölmeyecek olan aşıklara selam ola…

“Çünkü zâhir cenkten rücû eyledim, bâtın cengine teveccüh eyledim. Biz cihâd-ı asgârdan rücû’ eyledik Hazret-i Rasûl ile cihâd-ı ekberdeyiz.” Hazreti Mevlâna (k.s)

Şehr-i mağfiret Ramazan-ı Şerif arefesinde Rabbimizden ayaklarımızı sırât-ı müstakîm üzere sâbit kılmasını, Peygamberlerinin ve sâlih dostlarının güzel ahlâkıyla ahlâklandırmasını, râzı olduğu kullarının arasına katmasını, mahşerde Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-Efendimiz’in sancağı altında haşretmesini ve O’nun şefaatine nâil eylemesini niyâz ederiz.

Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.

İlla Hûûû

Âsitâne Mevlevi Kültür Dergisi – Temmuz

İçindekiler

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu – Mevlâna’da Nefis Egitimi

Filiz Konca – Nefs Cehennemdir

Ö. Tuğrul İnançer’den – Sohbetler – Nefs

Emin Işık – Vefatının 39. Yılında Midhat Baharî

H. Nur Artıran – Seniha Bedri Göknil

Hüseynî Mevlevî Ayin-i Şerîfi

Tâhirü’l-Mevlevî’den Mesnevî Dersleri

Yılmaz Kırıktaş – Nâcî Ahmed Dede

Prof. Dr. Mehmet Demirci – Mesnevî’den hikâyeler

Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı : Nefs Tezkiyesi

Sezai Küçük, – Kayseri Mevlevîhânesi

Bayram Ali Çetinkaya – Mevlâna’nın Gönül Dilinden Mûsikî

Mevlevî Mektupları – VI

Mevlevi Tarihinde Temmuz

Mevlevilikle İlgili Sorular: Tennure

https://www.asitanedergisi.com/

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.