Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi Haziran sayısı yayınlandı

Semazen.net sitemizin hazırladığı, Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisinin Haziran sayısı yayınlandı.


Başyazı

“Yâ Rab kerem ü lütf ile ben zâra nigâh et
Olsam dahi nâ-lâyık lütfun bana bakma”
Bezm-i elest-i “kâlû belâ”
Gönül meskenin, can Sendendir illa

Ezeldeki şehadetin ebed’e şahidliği, bu cihan ömrümüzün sırât-ı müstakim üzere kulluk ve tefekkür derinliği içinde îfâ edildiği ibâdetler iledir.

Men benden şüdem, bende şüdem, bende şüdem,
Men bende behaclet beser-efgende şüdem,
Her bende şeved şâd ki âzad şeved,
Men şâd ezânem ki türâ bende şüdem,

“Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum, Ben abd-i zaif, kulluğumu layıkıyla ifâ edemediğim için utandım ve başımı önüme eğdim; her köle, azat edilince sevinir. İlahî; ben ise, sana kul olduğum için seviniyorum.”

Hazreti Pîr’imiz kul köle olduğu Sevgililer Sevgilisine halin arzeylerken nice kalbî bir rikkat ve vicdan hassasiyetiyle, nice bir rûh inceliğiyle dillendirmişlerdir. “Birre eremezsiniz sevdiğiniz şeyi vermedikçe.” Âyet-i kerime’de buyurulduğu üzere marifetin yolu ubudiyyettir. Ve âşık odur ki Mahbubuna sevdiğini verir. kulluk tezâhürü ile elest hırkasın sırtına geçirmiş ârif ve Hak dostları için Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in son nefeslerinde terennüm ettikleri: “Refîk-ı âlâ, refîk-ı âlâ / en yüce dosta, en yüce dosta…” hem hayat düsturu, hem de Dergâh-ü Yezdân kapısına yakınlığın desturudur.

Resûl-i Kibriya Efendimiz’in vârisleri bu gönül erleri nice geceler sabahlara kadar cezbe-i muhabbetullah, aşk ve şevkullah ile Yüce Mevlâ’ya şükr ibâdet vecdi içinde secde ederler. Dizlerinde derman, gözlerinde yaş kalmaz amma Hakk’a secde etmenin lezzetini bir gül şerbeti gibi tadıveren aşıkların susuzluğu da hiç diner mi? …Gecelerini ibâdet ile ihyâ eden bu aşıklardır ki , gündüzlerinde de aynı rûhâniyetini muhâfaza eder, her bir nefeslerinde dahi o mevcudiyetiyi korurlar. Cümle hizmetleri sâdece ve sâdece Cenâb-ı Allah ve rızası içindir. Ne cihan’a itibar ederler, ne de iltifat. Kulluk devletinden başka dergah, o devletin ikliminden başka iklim teneffüs etmezler. Aldığı her nefesi Hakk ile, verdiği her nefesi Hakk için verenlere selam ola Hûûû…

Muhterem dostlar! Efendimiz hadîs-i şeriflerinde “Kendini bilen Rabbini bilir.” buyuruyor. İnsan’ın insana zulmettiği vakitler tanığıyız. Ayağımız aksak, menzil ise oldukça uzaktır. Bub bab-ı girizgâh ile mübarek üç aylar arefesinde siz kıymetli gönül dostlarını Devlet-î hürriyet muştusu ile selamlıyor ve Âsitânemize davet ediyoruz.

Eyvallah, Vakti şerifler hayrola ,Hayırlar feth ola.Şerler def ola. Gönüller şâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız mestûr, zahirimiz mâmûr, bâtınımız pür nûr ola . Cenâb-ı Hakk dert verip derman aratmaya, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize imân, kalplerimizi musaffa eyleye.Zümre-i salihinden ve gürûh-ı naci’den eyleyip, dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye, nefesimiz Hakk, nutkumuz can bula .

Âmîn.
Âsitâne Mevlevi Kültür Dergisi – Haziran

İçindekiler

Dr. Eyüp YAKA – Mesnevî’de Mevlânâ’nın Kulluk Anlayışı

Doç. Dr. İsa Çelik – Dünya

Prof. Dr. Cihan Okuyucu – Hz. Mevlânâ’ya göre ibadet nasıl olmalı?

Yaşar Enis Diker – İbadet

Ergin Ergül – Hz. Mevlânâ’dan İyi Yönetim İlkeleri

Vefatının 10. Yılında Cinuçen Tanrıkorur

Yenikapı Mevlevihânesi Son Mesnevîhânı Tahirü’l Mevlevî

Beyâtî Araban Ayin-i Şerîfi

Tâhirü’l-Mevlevî’den Mesneî Dersleri

Prof. Dr. Mehmet Demirci – Mesnevî’den hikâyeler

Mevlâna Müzesinden bir Bölüm: Mescid

Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkânı : Ölümü Hatırlamak ve Dünya Hayatı

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan CANIM, – Edirne Muradîye Mevlevîhânesi

Cinuçen Tanrıkorur – Kemençe

Mevlevî Mektupları – VI

Sanat – Sanat Eserlerinin Korunması

Mevlevi Tarihinde Haziran

Mevlevilikle İlgili Sorular: Devr-i Veledî

https://www.asitanedergisi.com/

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.