746. Vuslat’da Karcığar Mevlevî Ayin-i Şerifi icra edilecek.

Hz. Mevlâna’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinliklerinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Rakım Elkutlu’nun, Karcığar Mevlevî Âyin-i Şerif’ini icra edecek.

Hz. Mevlâna’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, her yıl olduğu gibi bu yılda 07-17 Aralık 2019 tarihleri arasında ve “VefâVakti” slogan ve temasıyla gerçekleştirilecek. Törenler 7 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da “Şems-i Tebrîzi Türbesi Ziyareti” ve “Vefâ Vakti” yürüyüşü ile başlayacak.

Mevlâna Meydanında “Nevbe Merasimi” ile devam edecek. Ardından Mevlâna Türbesi ziyareti ve Gülbang Duâsı” icra edilecek.

İl Kültür ve Turizim Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Üniversiteler de 746. Anma Törenlerine özel programlar hazırladı.

Şeb-i Arus ve diğer sema programlarını izlemek isteyen konuklar için biletler Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün e-bilet sisteminden satışa sunuldu. Törenleri izlemek isteyen vatandaşlar biletlerini internet üzerinden Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ‘ebilet.konyakultur.gov.tr’ adresinden satın alabilecekler.

11 gün sürecek program kapsamında, 11 gece ve 4 gündüz olmak üzere toplam 15 seans icra edilecek. Gece seansları saat 20.00’de, gündüz seansları ise saat 14.00’de başlayacak.

Hz. Mevlâna’nın 746. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) Törenlerinin Program Kitapçığını okumak için lütfen tıklayınız.

Karcığar Mevlevî Ayin-i Şerifi

Râkım Elkutlu

BİRİNCİ SELÂM

İmrûz çü her rûz harâbîm ü harâb
Megşâ der-i endîşe vü ber gîr rebâb

Sad gûne nemâzest ü rükûast ü sücûd
An râ ki cemâl-i dost bâşed mihrâb

Vezni: Mef‘ûlü  mefâîlü mefâîlü  feûl [Hezec/Rubâî]

Bu gün her günki gibi harâbız, harâb. Düşünce kapısını açma; rebabı (eline) al. Sevgilinin (güzel) yüzünü mihrâb edinen için yüz türlü namaz var, (yüz türlü) rükû’ ve sücûd.

Mâ mest ü harâb ez pey-i ma’şûk-ı elestîm
Mâ mest-i elestîm çü ma’şûk-perestîm

Mestâ-ı harâbîm bi-gû pîr-i harâbât
Tâ bâde bi-yârend ki âşık-ı mestîm

Vezni: Mef‘ûlü  mefâîlü mefâîlü  mefâîl [Hezec]

Biz elest meclisindeki sevgili üğrunda sarhoş ve prişan haldeyiz. Biz sevgiliye taptığımız için elest bezminnin sarhoşuyuz. Biz, harab olmuş sarhoşlarız. Ey harabat piri! Söyle de şarap versinler; çünkü biz sarhoş aşıklarız.

İKİNCİ  SELÂM

Sîmîn-zekanâ seng-dilâ lâle-izârâ
Hüş kün be nigâhî dil-i gam-perver-i mâ râ

İn kâlb-i fersûde ger ez kûy-i tüm â râ
El-kalbü alâ bâbike leylen ve nehârâ

Vezni: Mef‘ûlü  mefâîlü mefâîlü  feûlün [Hezec]

Ey gümüş çeneli, taş yürekli, lâle yanaklı (güzel)! Bir bakışınla gam dolu yüreğimizi sevindir. Bu solmuş beden, senin yurdundan uzak olsa da gece gündüz kalbi senin kapındadır.

ÜÇÜNCÜ SELÂM

An ferîdûn-i cihân-ı ma’nevî
Bes büved bürhân-ı kadreş mesnevî

Men çi gûyem vasf-ı an âlî-cenâb
Nîst peygamber velî dâred kitâb

Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilün [Remel]

O mana aleminin padişahıdır. Kadrinin (yüceliğine) delil olarak mesnevi yeter. O yüce zat hakkında ben ne diyeyim. Peygamber değildir, ama kitabı vardır.

Ey ki hezâr âferin bu nice sultân olur
Kulu olan kişiler hüsrev ü hâkân olur

Her ki bugün Veled’e inanuben yüz süre
Yoksul ise bay olur bay ise sultân olur

Vezni: Müfteilün fâilün müfteilün fâilün [Münserih]

Binlerce tebrikler! Bu nasıl bir sultandır ki hizmetçisi olanlar, padişah olur. Bugün her kim (Sultan) Veled’e inanıp (dergâhına) yüz sürerse, fakir ise bey olur, bey ise sultan olur.

Ey kâşif-i esrâr-ı hudâ mevlânâ
Sultân-ı fenâ şâh-ı bekâ mevlânâ

Aşk itmededir hazretine böyle hitâb
Mevlâ-yı gürûh-i evliyâ mevlânâ

Vezni: Mef‘ûlü  mefâîlü mefâîlün fa’ [Hezec]

Ey ilahi sırların kâşifi Mevlana! Fena ve beka sultanı Mevlana! Aşk zatına böyle hitab etmektedir. Veliler topluluğunun efendisi Mevlana!.

Ey maksad-ı âşıkîn olan mevlânâ
Vey neş’e-i mü’minîn olan mevlânâ

Bî-çâreleriz hâlimize rahm eyle
Bîçârelere muîn olan mevlânâ

Vezni: Mef‘ûlü  mefâilün  mefâîlün fa’  [Hezec/Rub.]

Ey aşıkların erişmek istediği, mü’minlerin neşesi olan Mevlana! Biz çaresiz kimseleriz halimize acı, ey çaresizlerin yardımcısı olan Mevlana! .

Aşkast ber âsümân perîden
Sad perde be her nefes derîden

Güftem ki dilâ mübâreket bâd
Der halka-i âşıkân resîden

Vezni: Mef‘ûlü  mefâilün  feûlün [Hezec]

Aşk, göğe doğru uçmak; her nefeste yz perde yırtmaktır. Dedim ki ey gönül, aşıkların halkasına katılman, mübarek olsun.

DÖRDÜNCÜ  SELÂM

Sultân-ı menî sultân-ı menî
Ender dil ü can îmân-ı menî

Der men bi-demî men zinde şevem
Yek cân çi şeved sad cân-ı menî

Vezni: Fa‘lün feilün fa‘lün feilün [Mütedârik]

Sultânımsın, sultânımsın; cânımda, gönlümde imânımsın. Bana üflersen ben dirilirim. Bir cân da nedir? Yüz cânımsın.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.