745. Vuslatda Acembûselik Mevlevî Ayin-i Şerifi icra edilecek.

Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinliklerinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Abdülbâki Nâsır Dede’nin, Acembûselik Mevlevî Âyin-i Şerif’ini icra edecek.

 

Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, her yıl olduğu gibi bu yılda 07-17 Aralık 2018 tarihleri arasında ve “Selam Vakti” slogan ve temasıyla gerçekleştirilecek. Törenler 7 Aralık Cuma günü saat 13.30’da “Şems-i Tebrîzi Türbesi Ziyareti” ve “Selam Vakti” yürüyüşü ile başlayacak.

Mevlâna Meydanında “Nevbe Merasimi” ile devam edecek. Ardından Mevlâna Türbesi ziyareti ve Gülbang Duâsı” icra edilecek.

İl Kültür ve Turizim Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Üniversiteler de 745. Anma Törenlerine özel programlar hazırladı.

Şeb-i Arus ve diğer sema programlarını izlemek isteyen konuklar için biletler Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün e-bilet sisteminden satışa sunuldu. Törenleri izlemek isteyen vatandaşlar biletlerini internet üzerinden Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ‘ebilet.konyakultur.gov.tr’ adresinden satın alabilecekler.

11 gün sürecek program kapsamında, 11 gece ve 4 gündüz olmak üzere toplam 15 seans icra edilecek. Gece seansları saat 20.00’de, gündüz seansları ise saat 14.00’de başlayacak.

Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) Törenlerinin Program Kitapçığını okumak için lütfen tıklayınız.

Acembûselik Mevlevî Âyin-i Şerif’i

Nâsır Abdülbâkî Dede

  1. Selam

An kes ki tü-râ dâred ez îş şikem dâred
V’an kes ki tü-râ bîned ey mâh çi gam dâred

Bes âşık-ı âşüfte âsûde vü hoş hufte
Der sâye-i an zülfî kû halka vü ham dâred

Sana sahip olanın içi, yaşam (sevinciyle) dolar. Ey ay yüzlü! Seni görenin ne derdi olur? Nice perişan âşık, o kıvrımlı, büklümlü saçlarının gölgesinde mutlu ve huzurlu bir şekilde uyumuştur.

İmrûz cemâl-i tü sîmâ-yi diger dâred
İmrûz leb-i nûşet halvâ-yi diger dâred

İmrûz gül-i la‘let ez şâh-ı diger rüste
İmrûz kad-i servet bâlâ-yi diger dâred

Bugün yüzün başka bir güzelliğe sahip; bugün tatlı dudakların, başka bir tada sahip. Bugün lâl yanakların, başka bir daldan bitmiş; bugün servi boyun, başka bir yüceliğe sahip.

Ey ki ez hurşîd bihter rûy-i tü
Men gulâm-i zülf-i çün Hindû-yi tü

Bînem an rûzî ki bâşem ey sanem
Ser nihâde mest ber zânû-yi tü

Ey yüzü güneşten daha güzel olan (sevgili)! Ben Hintli gibi (kara) saçlarına köleyim. Ey güzel! Sarhoş bir halde başımı dizine koyduğum günü görecek miyim?

  1. Selam

Sultân-ı menî sultân-ı menî
Ender dil ü can îmân-ı menî

Der men bi-demî men zinde şevem
Yek cân çi şeved sad cân-ı menî

Sultânımsın, sultânımsın; cânımda, gönlümde imânımsın. Bana üflersen ben dirilirim. Bir cân da nedir? Yüz cânımsın.

  1. Selam

Âşıkan lâf ez tebârek rabbüne’l-a‘lâ zenend
Sâdıkan lebbeyk vahyullâhi mâ evhâ zenend

Lâ cerem ez âşıkân ü sâdıkân ez sûz-i dil
Darbhâ ber tabl-ı sübhâne’llezî esrâ zenend

Âşıklar, “Yüce Rabbimiz pâk ve münezzehtir” der; sâdıklar, Hakk’ın vahyettiği için “buyur” derler. Şüphesiz âşıklar da sâdıklar da gönülleri yanarak “(Kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya) götüren Allah’ın şânı ne yücedir” davulunu çalarlar.

Ey ki hezâr âferin bu nice sultân olur
Kulu olan kişiler hüsrev ü hâkân olur

Her ki bugün Veled’e inanuben yüz süre
Yoksul ise bay olur bay ise sultân olur

Binlerce tebrikler! Bu nasıl bir sultandır ki hizmetçisi olanlar, padişah olur. Bugün her kim (Sultan) Veled’e inanıp (dergâhına) yüz sürerse, fakir ise bey olur, bey ise sultan olur.

Kad eşrekati’d-dünyâ min nûri humeyyânâ
Ve’l-bedrü alâ sâkî ve’l-ke’sü süreyyânâ

Es sabvetü îmânî ve’l-halvetü bostânî
Ve’l-meşcirü nedmânî ve’l-verdü muhayyenâ

Dünya, ateşimizin ışığıyla aydınlandı. Dolunay bize sâki, Ülker de kadehimiz. Kalp temizliği inancımdır, yalnızlık bahçem, alev alev yanan ateş, kadeh arkadaşım; gül bahçesi de neşe yerimiz.

Ah güzelin aşkına hâlâtına
Yandı yürek aşk harârâtına

And içeyim gayrı güzel sevmeyim
Tanrı’ya vü Tanrı’nın âyâtına

Ah, güzelin aşkından ve hallerinden! (Onun aşkının) ateşleriyle yüreğim yandı. Allah’a ve âyetlerine yemin ederim ki artık güzel sevmeyeceğim.

Tâ arş zi sevdâ-yi ruhaş velvelehâst
Der sîne zi bâzâr-i ruhaş gulgulehâst

Ez bâde-i ô ber kef-i can bülbülehâst
Ber gerden-i dil zi zülf-i ô silsilehâst

Onun yüzünün sevdasından arşa kadar iniltiler yükseliyor; gönülde, yüzünün pazarından dolayı seslenişler var. Canın elinde, onun şarabından (doldurulmuş) sürahiler bulunuyor; gönlün boynuna, onun zülfünden zincirler (vurulmuş).

Bâz ez an kûy-i kâf âmed ankâ-yi aşk
Bâz ber âmed zi can na‘re-i heyhây-i aşk

Aşk nidâ-yi bülend kerd be âvâz-i pest
K’ey dil-i bâlâ niger der kad-i bâlâ-yi aşk

Yine aşk ankâsı, o kaf dağından geldi; aşkın heyheyi, narası candan koptu. Aşk alçak sesle yüksek bir nidâda bulundu: “Ey yüce gönül! Aşkın yüksek boyuna bak!”

Câme siyeh kerd küfr nûr-i Muhammed resîd
Tabl-ı bekâ kûftend milk-i muhalled resîd

Ez pey-i nâ-mahreman kufl zedem ber dehan
Hîz bi-gû mutribâ işret-i sermed resîd

Küfür, karalar giyindi; (çünkü) Muhammed (a.s.)’ın nuru geldi. Ölümsüzlük davulunu çaldılar, ebedî saltanat (devri) geldi. (Sırra) mahrem olmayanlar anlamasın diye ağzıma kilit vurdum. Ey çalgıcı! Kalk, söyle; sonsuz işret (vakti) geldi.

  1. Selam

Sultân-ı menî sultân-ı menî
Ender dil ü can îmân-ı menî

Der men bi-demî men zinde şevem
Yek cân çi şeved sad cân-ı menî

Sultânımsın, sultânımsın; cânımda, gönlümde imânımsın. Bana üflersen ben dirilirim. Bir cân da nedir? Yüz cânımsın.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.