Beyâtî Araban Âyin-i Şerîf

Önceki Sayfaya Dön

Cinucen Tanrıkorur

BİRİNCİ SELÂM

Ey çerâğ-ı âsümân ü rahmet-i Hak ber zemîn
Nâle-i men gûş dâr ü derd-i hâl-i men bi-bîn

Bâz elem neşrah revan kün çâr cû der sîneem
Cûy-i âb ü cûy-i hamr ü cûy-i şîr ü engübîn

Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilât [Remel]

Ey gökyüzünün ışığı ve Hakk’ın yeryüzündeki rahmeti! Benim feryadımı duy, dertli hâlimi gör. Yine “Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?” âyetiyle gönlümde dört ırmağı akıt: Su ırmağı, şarap ırmağı, süt ırmağı, bal (ırmağı.)

İmrûz çi rûzest ki hurşîd dü-tâst
İmrûz zi rûzhâ birûnest ü cüdâst
Ez çerh be hâkiyan nisârest ü sadâst
K’ey dil-şüdegân müjde ki in rûz-i şümâst
Vezni: Mef‘ûlü mefâîlü (mefâilün) mefâîlü feûl [Hezec/Rub.]

Bugün nasıl bir gün ki güneş iki kat (güçlü)! Bugün (diğer) günlerden farklı; başka (bir gün)! Gökten, yerdekilere, “Ey âşıklar, müjde! Bugün sizin gününüz” diye nidâ geliyor, (saçı) saçılıyor.

Mâ der dü cihan gayr-i Hudâ yâr ne-dârîm
Cüz yâd-ı Hudâ hîç diger kâr ne-dârîm

Müştâk-ı dil ü cân-i tü Şemsü’l-Hak-ı Tebrîz
Der âyine cüz vâye-i dîdâr ne-dârîm
Vezni: Mef‘ûlü mefâîlü mefâîlü mefâîl [Hezec]

Bizim iki dünyada da Hak’tan başka yârimiz, Hakk’ı zikretmekten başka işimiz yoktur. Ey Tebrizli Hak Güneşi! Senin gönlünün ve canının özlemini (çekeniz.) (Gönül) aynasındaki yüzünden başka nasibimiz yoktur.

İKİNCİ SELÂM

Sultân-ı menî sultân-ı menî
Ender dil ü can îmân-ı menî

Der men bi-demî men zinde şevem
Yek cân çi şeved sad cân-ı menî

Vezni: Fa‘lün feilün fa‘lün feilün [Mütedârik]

Sultânımsın, sultânımsın; cânımda, gönlümde imânımsın. Bana üflersen ben dirilirim. Bir cân da nedir? Yüz cânımsın.

ÜÇÜNCÜ SELÂM

İlticâ-yi mâ be şâh-ı evliyâst
Z’an ki nûreş müştak ez nûr-i Hudâst

Ey ki dârî dîde-i rûşen bi-bin
Cism ü câneş cism ü cân-i Mustafâst

Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilât [Remel]

Biz Veliler Sultanı’na sığınıyoruz; çünkü onun nûru, Hakk’ın nûrundan çıkmıştır. Ey aydın göze sahip olan kişi! O’nun cismi ve canı, (Muhammed) Mustafa’nın cismi ve canıdır.

Ey ki hezâr âferin bu nice sultân olur
Kulu olan kişiler hüsrev ü hâkân olur

Her ki bugün Veled’e inanuben yüz süre
Yoksul ise bay olur bay ise sultân olur

Vezni: Müfteilün fâilün müfteilün fâilün [Münserih]

Binlerce tebrikler! Bu nasıl bir sultandır ki hizmetçisi olanlar, padişah olur. Bugün her kim (Sultan) Veled’e inanıp (dergâhına) yüz sürerse, fakir ise bey olur, bey ise sultan olur.

Ey kâfile-i kâle-i tâât kücâyîd
Ender harem-i kıble-i hâcât biyâyîd

Hem hâne vü hem-sâye-i dîvâr be dîvâr
Ser geşte beyâbân şümâyîd şümâyîd

Vezni: Mef‘ûlü mefâîlü mefâîlü mefâîl [Hezec]

Ey itaat malının (ticaret) kâfilesi, neredesiniz? İhtiyaçlar kıblesinin (bulunduğu) hareme gelin. Ev de sizsiniz, duvar duvara (bitişik) komşu da siz… Başınızın döndüğü çöl de sizsiniz, sizsiniz.

Be hakk-ı an ki der in dil be-cüz velâ-yi tü nîst
Veliyy-i ô ne-şevem k’û zi evliyâ-yi tü nîst

Me-bâd cânem bî-gam eğer fedâ-yi tü nîst
Me-bâd çeşmem rûşen eğer sakâ-yi tü nîst

Vezni: Mefâilün feilâtün mefâilün feilât [Müctes]

İçinde senin dostluğundan başka bir şey olmayan şu gönlün hakkı için (söylüyorum): Senin dostlarından olmayanın dostu olmam. Rûhum, sana feda olmazsa, dertsiz kalmasın! Gözüm senin sakân olmazsa aydın olmasın!

Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz‘ân
Birdir bir iki olmaya yok bilmiş ol imkân

Hak söyleyicek sende senin ortada nen var?
Âlemde heman ben dediğindir sana noksan

Sa‘y eyle rızâ gözle ko ıtlâk ile kaydı
Âlemde Semâî bu yeter sâlike irfan

Vezni: Mef‘ûlü mefâîlü mefâîlü mefâîl [Hezec]

Ey gönül! İki dünyada da inanç olarak sana şu yeter: Bil ki Allah birdir; birin iki olmasına imkân yoktur. Sende Allah konuşunca senin ortada neyin kalır? “Ben  (yapıyorum)” demen, senin noksanlığını (gösterir). Gayret et, (Hakk’ın) rızasını gözet, dünya ile bağını kopar. Ey Semâî! Hikmet olarak âlemde sûfiye, bu yeter.

DÖRDÜNCÜ SELÂM

Sultân-ı menî sultân-ı menî
Ender dil ü can îmân-ı menî

Der men bi-demî men zinde şevem
Yek cân çi şeved sad cân-ı menî

Vezni: Fa‘lün feilün fa‘lün feilün [Mütedârik]

Sultânımsın, sultânımsın; cânımda, gönlümde imânımsın. Bana üflersen ben dirilirim. Bir cân da nedir? Yüz cânımsın.

 

Beyatiaraban Nota